Per 1 januari 2021: Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021: Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Sinds 1 april 2020 is het mogelijk om bij het UWV een compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers (zie hier onze eerdere blog over dit onderwerp).

Per 1 januari 2021 is een nieuwe compensatieregeling in werking getreden, namelijk de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging. Ben je een kleine werkgever en stopt het bedrijf door overlijden of pensioen van de werkgever? Dan kan je mogelijk aanspraak maken op compensatie van de betaalde transitievergoedingen van werknemers. In deze blog zal worden toegelicht wanneer je in aanmerking komt voor de nieuwe compensatieregeling.

Voorwaarden

Aan de compensatieregeling zijn meerdere voorwaarden verbonden, waardoor lang niet alle werkgevers aanspraak zullen maken op de compensatie. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je moet een kleine werkgever zijn (maximaal 24 werknemers). Stichtingen en verenigingen zijn uitgezonderd.
  • Je moet ten minste twee jaar eigenaar van een eenmanszaak, maat, vennoot of directeur-grootaandeelhouder van een onderneming zijn.
  • Er moet voor tenminste één van de werknemers door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging, ofwel door de rechter een ontbinding van de arbeidsovereenkomst zijn toegewezen.
  • De reden van de bedrijfsbeëindiging moet liggen in ofwel het feit dat je als werkgever de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, of in het overlijden van de werkgever.
    In eerst instantie zou er ook nog een compensatieregeling komen voor de transitievergoedingen betaald bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte van de werkgever. Deze compensatieregeling is echter tot nader order uitgesteld.
  • De onderneming moet nog bestaan op het moment dat de compensatie wordt aangevraagd (actief KvK-nummer is vereist).
  • Alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd.

Enkele van deze voorwaarden lichten we hierna verder toe.

Kleine werkgever

Voor de compensatieregeling is vereist dat de onderneming maximaal 24 werknemers in dienst heeft  in de periode juli tot en met december van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het verzoek om toestemming of ontbinding (zie hierna) is ingediend. Uitzendkrachten en payrollwerknemers tellen niet meer voor deze berekening.

Ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging

Bij het UWV moet een ontslagaanvraag zijn gedaan op grond van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Het UWV moet in ieder geval voor één werknemer toestemming hebben verleend om de arbeidsovereenkomst op grond van deze reden op te zeggen.

Let op: het is hiervoor niet nodig dat de onderneming al geheel is beëindigd. Wil je aldus in aanmerking komen voor deze compensatie, doe dan tijdig een ontslagaanvraag bij het UWV. Mocht het UWV geen toestemming verlenen, dan valt te overwegen om de rechtbank te verzoeken de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Ook een ontbinding van de rechter wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming voldoet aan de voorwaarde voor compensatie.

Na de verkregen ontslagvergunning, dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter, heb je twaalf maanden de tijd om de compensatie aan te vragen.

Pensioengerechtigde leeftijd of overlijden werkgever

Is de reden van de bedrijfsbeëindiging dat je als werkgever de pensioengerechtigde leeftijd (bijna) bereikt? In dat geval is vereist dat je als eigenaar van een eenmanszaak, maat, vennoot of directeur-grootaandeelhouder van een onderneming de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, of deze leeftijd bereikt binnen zes maanden nadat de ontslagaanvraag is ingediend. In het geval dat je, bijvoorbeeld als directeur-grootaandeelhouder, meerdere ondernemingen bezit, kom je slechts voor één onderneming in aanmerking voor de compensatie van de transitievergoeding(en) wegens bedrijfsbeëindiging.

In het geval van overlijden van de werkgever, kan de onderneming mogelijk niet meer worden voortgezet. De transitievergoedingen die wegens de bedrijfsbeëindiging noodgedwongen aan de werknemers worden betaald, kunnen ook dan worden vergoed door het UWV. Compensatie is mogelijk als de ontslagaanvraag wegens bedrijfsbeëindiging uiterlijk twaalf maanden na het overlijden is ingediend.

Transitievergoeding

Compensatie wordt alleen verstrekt voor transitievergoedingen die de werkgever heeft betaald aan werknemers die bij de onderneming in dienst waren:

1)    op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de ontslagaanvraag c.q. het ontbindingsverzoek wordt ingediend, of

2)    in de periode van 1 juli tot en met 30 december voorafgaand aan het jaar waarin de ontslagaanvraag c.q. het ontbindingsverzoek wordt ingediend en van wie de arbeidsovereenkomst in die periode is beëindigd of niet voortgezet.

Let op: alleen transitievergoedingen die zes maanden voorafgaand aan de ontslagaanvraag tot negen maanden na de verleende toestemming van het UWV c.q. de rechter zijn verstrekt, komen voor compensatie in aanmerking.

De aanvraag tot compensatie

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, gaat het UWV tot compensatie over. Deze compensatie bedraagt nooit meer dan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft.

Kom je aanmerking voor compensatie? Dan dien je als werkgever een aantal documenten te bewaren om de compensatie aan te kunnen vragen bij het UWV. Dit betreft met name documenten die aantonen dat het dienstverband door de werkgever is beëindigd en dat een transitievergoeding is betaald.

Het UWV neemt binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend een beslissing.

Vragen

Heb je vragen over de compensatieregeling? Neem dan gerust contact op met één van onze juristen via het telefoonnummer: 0544-39 33 33.

Indien gewenst, kunnen wij uiteraard ook de aanvraag tot compensatie voor je regelen.

Auteur

Silvia Hendriksen

Junior jurist BonsenReuling
Sinds 2018 werk ik als jurist bij BonsenReuling. Het biedt een goede combinatie om de theorie gelijk in de praktijk te brengen. Ondernemers adviseren op het gebied van onder meer het arbeidsrecht en ondernemingsrecht geeft voldoening. Ik verdiep mij in de ondernemer en de betreffende onderneming om zo tot een advies te komen die recht doet aan de betreffende situatie. Met enthousiasme probeer ik zo tot de beste oplossing te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *