Help! Ik heb een werkgever in Duitsland. Hoe werkt het als ik ziek word?

Help! Ik heb een werkgever in Duitsland. Hoe werkt het als ik ziek word?

Als je een Duitse werkgever hebt of krijgt, ontstaat vaak de vraag hoe een en ander werkt als je ziek wordt.

Eerst bepalen onder welk sociaal zekerheidsrecht je valt
Het is van belang eerst te bepalen onder welk sociaal zekerheidsrecht je valt. Is dat het Duitse of het Nederlandse?

De 25%-regeling
Indien je in Nederland woont en in dienst bent bij een Duitse werkgever is de zogenoemde 25%-regeling erg van belang. Indien je meer dan 25% van je tijd feitelijk in Nederland werkt, dan val je onder het Nederlandse sociale zekerheidsrecht en geldt dus de Nederlandse wetgeving omtrent ziekte.

Indien je minder dan 25% van je tijd in Nederland werkt, val je onder het Duitse sociale zekerheidsrecht.

De Nederlandse wetgeving
Val je onder de Nederlandse wetgeving omdat je meer dan 25% daadwerkelijk in Nederland werkt, dan val je onder de wetgeving zoals je die gewend bent. In beginsel 2 jaar loondoorbetaling door de werkgever met een minimum van ten minste 70%. Dit lijkt relatief simpel, maar dat is het in de praktijk niet.

Onbekendheid van de Nederlandse wetgeving bij de Duitse werkgever
In de praktijk komen wij vaak tegen dat de Duitse werkgever niet bekend is met deze Nederlandse wetgeving. Hij gaat van de Duitse wetgeving uit, dat na 6 weken zijn loondoorbetalingsplicht worden overgenomen.

Indien de ziekte langer duurt dan 6 weken, komt hij (of jij) vervolgens voor een verrassing te staan. Namelijk dat de loondoorbetalingsverplichting doorloopt en hij ook re-integratieverplichtingen heeft waar hij begeleiding nodig heeft van een arbo-arts.

Doorgaans is dit een te verzekeren risico, maar uiteraard niet meer zodra er eenmaal een langdurige ziekte is.

Maximering van de loondoorbetaling
In Nederland ben je vaak gewend dat de loondoorbetaling gedurende een begin periode (vaak 6 maanden tot 1 jaar) 100% van je inkomen is. Wettelijk gezien is dit echter vaak niet verplicht. Volgens het Nederlandse wetboek geldt een minimale loondoorbetalingsverplichting van 70% met een maximum dagloon van € 183,15 bruto. Dit betekent dat, indien er geen goede afspraken vooraf worden gemaakt, je werknemer ook het risico loopt aanmerkelijk minder betaald te krijgen dan je gewend was in Nederland.

De Duitse wetgeving
Indien je onder de Duitse wetgeving valt, omdat je minder dan 25% in Nederland werkt, dan geldt een heel andere regeling dan de Nederlandse wetgeving.

Gedurende de eerste 6 weken is een en ander niet heel anders. De werkgever betaalt doorgaans 100% van je inkomen door. Vaak moet je wel een doktersverklaring overhandigen dat je daadwerkelijk ziek bent.

Na 6 weken wordt het anders. Je krijgt dan uit Duitsland Krankengeld van de Duitse Krankenkasse als je verplicht of vrijwillig verzekerd bent. Dit is 70% van jouw brutoloon met een maximum van 90% van jouw nettoloon. Deze uitkering duurt tot maximaal 78 weken ziekte (dus zo’n 1,5 jaar). Daarna ga je over naar een langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De loondoorbetaling door de werkgever is dus vaak aanmerkelijk lager en ook nog korter dan je in Nederland gewend bent. Daarnaast geldt dat je onder omstandigheden over deze inkomsten nog in Nederland belasting moet betalen. Dit heeft vaak grote gevolgen. Ten eerste omdat je dan (nog) minder netto-inkomen overhoudt. Ten tweede omdat dit ertoe kan leiden dat je geen gebruik meer kunt maken van Duitse gunstige fiscale regelingen zoals steuerklasse 3 en Duitse aftrekposten.

Langdurige arbeidsongeschiktheid
Langdurige arbeidsongeschiktheid werkt nog weer heel anders uit. Hiermee krijg je te maken als je langer dan 78 weken respectievelijk 2 jaar ziek bent. Dit zal ik in een volgend blog uitwerken.

Tot slot
Als je werkt voor een Duitse werkgever is het vooraf goed opletten wat betreft de regeling omtrent ziekte. Val je onder het Nederlandse recht, dan is het verstandig goede afspraken te maken met de werkgever omtrent de hoogte van de uitkering en doet de werkgever er goed aan te overwegen een verzekering te sluiten voor loondoorbetaling bij ziekte inclusief arbobegeleiding. Val je onder het Duitse recht, dan kan het zijn dat je er aanmerkelijk op achteruit gaat indien je ziek wordt. Het kan een overweging waard zijn nu al een aanvullende verzekering af te sluiten voor situaties van arbeidsongeschiktheid dan wel afspraken met de werkgever te maken over aanvullingen van zijn kant.

Ik hoop met bovenstaande wat meer inzicht te hebben gegeven in de regeling omtrent ziekte. Deze uitwerking is uiteraard niet limitatief en uiteraard is alles ook niet uitputtend uitgewerkt.

Indien er vragen zijn of indien begeleiding bij de indiensttreding bij een Duitse werkgever nodig is, kun je vrijblijvend contact opnemen met mij of één van mijn collega’s onder 0545-46 36 26 of stuur een mail naar i.pondes@bonsenreuling.nl.

‘Help, ik heb een werkgever in Duitsland!’ is een serie van blogs over het hebben van een dienstbetrekking bij een Duitse werkgever. Ik behandel hierin diverse onderwerpen die mijns inziens van belang zijn. Kijk ook op Het Ondernemersblog | Duitsland-desk voor meer blogs over onderwerpen die een rol spelen bij het in dienst treden bij een Duitse werkgever.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *