In Duitsland actief en nog geen GmbH: Richt nu een GmbH op!

In Duitsland actief en nog geen GmbH: Richt nu een GmbH op!

Ben jij als Nederlandse ondernemer actief op de Duitse markt en heb je nog geen GmbH? Overweeg dan nu er één op te richten.

Waarom nu een GmbH oprichten?
Met een GmbH de Duitse markt bedienen is doorgaans een impuls voor de omzet. Duitse ondernemingen doen nou eenmaal graag zaken met een Duitse leverancier. Niet zozeer omdat ze een buitenlandse leverancier geen omzet gunnen, maar vaak omdat Duitse bedrijven liever geen fouten maken. Indien de Duitse leverancier een GmbH is, dan weten ze dat het Duitse recht van toepassing is op de leveringen, kunnen ze eenvoudiger de kredietwaardigheid checken en kunnen ze minder fouten maken in allerlei zaken zoals btw, etc.

Waarom ook een GmbH oprichten als je voldoende opdrachten in Nederland hebt?
Als je nu de Duitse markt professioneler bewerkt en uitbouwt, dan werk je aan een onderneming die onafhankelijker wordt van de Nederlandse economie. De crisisjaren van enkele jaren geleden hebben laten zien dat klanten die aan het begin van de crisis al actief waren in Duitsland, redelijk eenvoudig en afnemende vraag in Nederland hebben kunnen opvangen met toenemende activiteiten op de Duitse markt.

In de praktijk merk je dat het opbouwen van een goede marktpositie in Duitsland tijd kost. Indien je daar nu aan werkt, staat het indien je het versterkt nodig hebt.

Personeel
Personeelstekort kan ook een reden zijn nu een GmbH op te richten. Duitse werknemers zijn doorgaans eerder bereidt een dienstbetrekking aan te gaan met een Duitse GmbH, dan met een buitenlandse BV.

Hoe werkt het oprichten van een GmbH/waar moet je aan denken
Ik krijg vaker vragen over hoe een oprichting van een GmbH in z’n werk gaat. Ook al blijft de oprichting van een GmbH maatwerk, is er zeker in z’n algemeenheid wat te zeggen over aandachtpunten bij de oprichting van een GmbH.

Notaris
Net als in Nederland ga je voor de oprichting van een GmbH naar een (in dit geval Duitse) notaris. Er moet namelijk een formele notariële akte worden opgemaakt. Uiteraard moeten de aandeelhouder(s) en het bestuur aanwezig zijn c.q. worden vertegenwoordigd. Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, zijn doorgaans ook recente gewaarmerkte uittreksels van de Kamer van Koophandel nodig.

Het is bij de oprichting ongebruikelijk om het aandelenkapitaal op de derdengeldenrekening te storten van de notaris, zoals dat in Nederland vaak wel gebeurt. In Duitsland ga je na de oprichting van de GmbH bij de notaris, naar een bank om een bankrekening voor de GmbH te openen, waarna je het aandelenkapitaal daarop stort. Het is van belang het stortingsbewijs goed te bewaren, aangezien je bij een eventueel faillissement moet kunnen bewijzen dat het kapitaal is gestort. Dit kan na verloop van jaren anders lastig worden.

De notariskosten zijn doorgaans afhankelijk van de omvang van het gestorte kapitaal, maar zijn vaak niet hoger dan in Nederland voor de oprichting van een BV.

Aandelenkapitaal
Het minimale gestorte kapitaal voor een GmbH bedraagt € 25.000. Het is mogelijk het aandelenkapitaal lager vast te stellen, maar dan ontstaat een zogenoemde UG, welke UG moet uitgroeien tot een volwaardige GmbH door middel van niet uit te keren winstreserves of storting van kapitaal. Men hoort verschillende verhalen over het werken met een UG. Soms is dit succesvol, maar doorgaans is het oprichten van een volwaardige GmbH veel wenselijker om een goede start te maken in Duitsland.

Het is van belang het kapitaal zo te kiezen dat deze, met eventuele toevoeging van (achtergestelde aandeelhouders)leningen, voldoende is om eventuele aanloopverliezen op te vangen. Dit is van belang omdat een bestuurder van een GmbH (op straffe van aansprakelijkheid) verplicht kan zijn het faillissement aan te vragen van de GmbH, indien er een negatief vermogen dreigt te ontstaan/niet zeker is gesteld dat schuldeisers betaald kunnen worden. Vooral bij aanloopverliezen kan dit soms snel gebeuren.

Aandeelhouder
Indien de GmbH een verlengstuk wordt van een reeds bestaande (Nederlandse) onderneming, is de keuze van de juiste aandeelhouder heel belangrijk. In Nederland komt het nogal eens voor dat wordt gekozen voor een Nederlandse holding BV, die aandeelhouder wordt van de GmbH. Dit kan echter problemen opleveren met het verkrijgen van een dividendbelastingvrijstelling in de toekomst, hetgeen ertoe kan leiden dat tot 15% extra belasting wordt geheven bij winstuitkeringen door de GmbH aan de aandeelhouder. Indien de aandeelhouder zelf activiteiten heeft (een werkmaatschappij betreft of bijvoorbeeld managementactiviteiten uitvoert en/of onroerende zaken verhuurt) is een dividendbelastingvrijstelling eenvoudiger te realiseren. Hierbij is uiteraard wel van belang dat de aandeelhouder zelf geen risicovolle activiteiten heeft.

Laat je overigens niet wijs maken dat het nieuwe belastingverdrag met Duitsland dit probleem heeft opgelost. Dit is in de praktijk namelijk (nog) niet het geval.

Bestuur
Uiteraard moet de GmbH ook een bestuur hebben. In tegenstelling tot Nederland kan dit bestuur echter niet bestaan uit een rechtspersoon. Het moet een natuurlijk persoon zijn die bestuurder is van een GmbH.

Indien er meerdere bestuurders zijn, moet ook worden nagedacht over de bevoegdheden. Net als in Nederland wordt hierbij ook een verschil gemaakt tussen zelfstandig bevoegde en gezamenlijk bevoegde bestuurders. In tegenstelling tot Nederland is het ongebruikelijk om statutair de zelfstandige bevoegdheid te beperken tot bepaalde rechtshandelingen / belangen. Ook moet uiteraard worden nagedacht of de bestuurder bij een tegenstrijdig belang wel of niet de GmbH mag vertegenwoordigen.

De bevoegdheden van de bestuurder zijn ook van invloed op bijvoorbeeld het verkrijgen van een vrijstelling voor de BPM. Zie hiertoe mijn blog “Een auto zonder BPM met Duits kenteken. WUNDERBAR!

Naam, adres en doelomschrijving
Uiteraard moet de GmbH ook een naam hebben. Let op dat deze handelsnaam niet een potentieel conflict kan opleveren met een handelsnaam van iemand anders. Want dan bestaat de kans dat de GmbH vooralsnog niet wordt ingeschreven in het handelsregister totdat duidelijk is dat er geen bezwaren bestaan.

Wat betreft de doelomschrijving is het gebruikelijk dat deze vrij specifiek is en niet (zoals in Nederland) zeer algemeen geformuleerd wordt. Het is ook van belang om op voorhand na te gaan of er mogelijke vergunningplicht bestaat voor de bedrijfsactiviteiten, aangezien anders ook de GmbH nog niet wordt ingeschreven totdat de vergunning is geregeld of duidelijk is dat deze niet nodig is. Indien er een risico bestaat dat een vergunning nodig is, kan het raadzaam zijn eerst de GmbH op te richten zonder deze eventueel vergunningplichtige bedrijfsactiviteiten en na inschrijving de doelomschrijving aan te vullen. Dit om een inschrijving in het handelsregister te garanderen en zo het ontplooien van ondernemingsactiviteiten niet onnodig wordt belemmerd door bureaucratische discussies.

Wat betreft het adres is het van belang een echt kantooradres te hebben, waar vanuit ook gewerkt kan worden. Ook al klinkt dit logisch, er wordt nog vaak gevraagd of een postadres niet voldoende is. Dit is niet het geval. Formeel is dit overigens ook altijd al noodzakelijk geweest, in de praktijk werd echter nog wel eens van slechts postadressen gebruik gemaakt. Inmiddels is er veel controle hierop. De controle leidt er zelfs toe dat vanaf het begin duidelijk moet zijn dat een GmbH op het adres ook daadwerkelijk gevestigd is, bijvoorbeeld door al bordjes met de naam van de GmbH bij de deur te plaatsen. Anders leidt dit mogelijk tot weigering van afgifte van een BTW nummer hetgeen in de praktijk het zaken doen onmogelijk maakt.

Tot slot
Bovenstaand enkele algemene opmerkingen omtrent het oprichten van een GmbH. Een GmbH oprichten hoeft, indien nodig, niet meer dan 1-2 weken te duren, maar iets meer tijd is wel wenselijk. Daarnaast duurt het na oprichting vaak nog wel 3-4 weken voordat alle fiscale nummers er ook zijn.

Deze uitwerking is uiteraard niet limitatief en uiteraard is alles ook niet uitputtend uitgewerkt. Het oprichten van een GmbH blijft maatwerk, maar wellicht dat bovenstaande al wel een nadere verduidelijking is. Indien er vragen zijn of indien begeleiding bij de oprichting van de GmbH nodig is, kun je vrijblijvend contact opnemen met mij of één van mijn collega’s onder 0545-46 36 26 of stuur een mail naar i.pondes@bonsenreuling.nl.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *