Zijn camera’s op de werkvloer toegestaan?

Zijn camera’s op de werkvloer toegestaan?

In heel Nederland hangen veel camera’s op openbare plaatsen. Deze hangen daar uit noodzakelijkheid om de openbare orde te handhaven. Met z’n allen weten we inmiddels niet beter. Maar het hebben van camera’s op de werkvloer voor het houden van toezicht is regelmatig punt van discussie tussen juristen.

Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een toilet gaat te ver.

Voorwaarden zichtbaar cameratoezicht

Gerechtvaardigd belang

De werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben bij het plaatsen van de camera’s. Hiervan is b.v. sprake als er regelmatig diefstallen of andere misstanden plaats vinden en deze voor veel onrust zorgen. Hierbij is van belang dat andere, minder ingrijpende maatregelen, al tevergeefs zijn ingezet.

Privacy toets

De werkgever moet zijn gerechtvaardigd eigen belang eerst altijd afwegen in een privacy toets tegen de privacybelangen van werknemers en bezoekers.

Noodzaak van cameratoezicht

Voor het inzetten van cameratoezicht zal moeten blijken dat dit noodzakelijk is. Van deze noodzaak is sprake als andere, minder ingrijpende maatregelen, al tevergeefs zijn ingezet.

Ondernemingsraad

Het voornemen van de werkgever om camera’s op de werkvloer te plaatsen dient hij eerst voor instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad. Dit geldt alleen voor camerabeelden die inbreuk maken op de privacy van betrokkenen. Als de werkgever cameratoezicht toepast buiten werkuren om het pand te beveiligen is de instemming niet nodig.

Informatieplicht

Indien de werkgever overgaat op het plaatsen van camera’s moet hij er voor zorgen dat werknemers en bezoekers tijdig weten dat er camera’s hangen. Dit kan b.v. door het ophangen van bordjes. Tijdig wil zeggen dat de bordjes zichtbaar zijn opgehangen bij het betreden van de ruimte waar de camera’s hangen.

Bewaartermijn camerabeelden

De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hierin is maximaal 4 weken. Alleen indien er een incident is vastgelegd mogen de beelden bewaard worden totdat het incident is afgewikkeld.

 Verborgen camera’s

Een apart hoofdstuk in de juridische discussie is het plaatsen van verborgen camera’s als het gaat om het verzamelen van bewijs en het blootleggen van misstanden en andere gedragingen. Bewijs om vervolgacties te kunnen starten.

Verborgen camera’s op de werkvloer kunnen bijdragen leveren bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De inbreuk op de privacy van werknemers en bezoekers is daarbij enorm groot. Werkgevers mogen daarom alleen verborgen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden verborgen camera’s

Uitzonderlijke gevallen

Het plaatsen van een verborgen camera is slechts toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Hiervan is sprake wanneer er een gegrond vermoeden bestaat van onrechtmatig handelen (b.v. diefstal, verduistering of fraude) en dat niet op een andere manier kan worden bevestigd.

Tijdsduur

Verborgen camera’s mogen slechts tijdelijk worden geplaatst. Permanent geplaatste verborgen camera’s zijn nooit toegestaan.

Inbreuk privacy

Deze dient zo min mogelijk te zijn. Dus indien het vermoeden bestaat dat er misstanden worden gepleegd op een specifieke werkplek moet het verborgen toezicht op die werkplek gericht zijn.

In kennis stellen

Betrokkenen dienen vooraf in kennis gesteld te zijn van de mogelijkheid tot het plaatsen van verborgen camera’s onder bijzondere omstandigheden (b.v. bij diefstal, verduistering en fraude). Dit kan in b.v. een huisreglement zijn opgenomen. Een ondernemingsraad of personeelsvereniging hebben hiermee ingestemd.

Informatieplicht blijft achterwege

De eerder genoemde informatieplicht naar de betrokkene kan achterwege blijven indien dit noodzakelijk is in het belang van o.a. voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Eerdere inspanningen

Eerder is al gesteld dat toezicht met verborgen camera’s is toegestaan indien de werkgever tevergeefs op andere wijze heeft geprobeerd de strafbare feiten op te sporen. Belangrijk is dat je als werkgever deze eerdere inspanningen ook kunt aantonen.

Melden bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien de werkgever wil overgaan tot het inzetten van verborgen camera’s dient hij dit vooraf te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inlichten betrokkenen

Indien gebruik is gemaakt van verborgen camera’s moeten betrokken werknemers achteraf worden ingelicht over de inzet hiervan.

 

Kent of bent u een werkgever die te maken heeft met bedrijfsfraude en wordt er overwogen om cameratoezicht te plaatsen? Of wilt u gewoon meer weten over de mogelijkheden van het plaatsen van (verborgen) camera’s.

Neem dan contact op met Jan Los van Los Bedrijfsrecherche, telefoon 06-51449253.

Auteur

Jan Los

Oprichter en eigenaar van Los Bedrijfsrecherche.

Na 40 jaar recherche ervaring bij de politie en de Informatie- en Opsporingsdienst van het Ministerie van I&M heb ik in 2015 Los Bedrijfsrecherche opgericht. Ik ben gespecialiseerd in het doen van feitenonderzoek bij bedrijfsfraude en integriteitsconflicten. Te denken valt hierbij aan o.a. diefstal, verduistering, factuurfraude, corruptie, verzuimfraude, intimidatie, zeden enz.

Van de gevonden bewijzen wordt een gedegen rapportage opgemaakt dat een fundament is voor een eventuele juridische vervolgprocedure.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *