Transitievergoeding, activeringsregeling, sociaal plan… Welke zorginstelling snapt er nog iets van?

Transitievergoeding, activeringsregeling, sociaal plan… Welke zorginstelling snapt er nog iets van?

Je hebt het niet kunnen missen: sinds 1 juli 2015 moet je als zorginstelling in beginsel een transitievergoeding betalen aan een werknemer indien het dienstverband op jouw initiatief wordt beëindigd. Maar tegelijkertijd had je met de werknemer collectieve (cao en/of sociaal plan) en misschien zelfs ook individuele (arbeidsovereenkomst) afspraken gemaakt over het betalen van een vergoeding bij beëindiging van het dienstverband. En nu? We voelen allemaal wel aan dat het niet erg redelijk is als de werknemer aanspraak zou kunnen maken op zowel de transitievergoeding als de vergoeding op basis van cao, sociaal plan en/of arbeidsovereenkomst. Om dit op te lossen, heeft de wetgever deze samenloop geregeld in het overgangsrecht van de WWZ.

Overgangsrecht samenloop transitievergoeding en collectieve afspraken

Het overgangsrecht geldt voor alle lopende afspraken met betrekking tot vergoedingen en voorzieningen bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst, die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015. Op basis van dit overgangsrecht heeft een collectieve regeling (cao of sociaal plan) voorrang op de transitievergoeding tot uiterlijk 30 juni 2016. Vanaf 1 juli 2016 geldt aldus, dat een werknemer bij beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst aanspraak kan maken op zowel de transitievergoeding als de eventuele vergoedingen die collectief zijn afgesproken. Hierop geldt een uitzondering: indien de ontslagprocedure (bij UWV of kantonrechter) is gestart vóór 1 mei 2016, dan heeft de werknemer slechts aanspraak op de vergoeding in de cao of het sociaal plan, ook al eindigt zijn arbeidsovereenkomst mogelijk ná 1 juli 2016.

Concrete toepassing bij cao’s in zorgsector

In de zorgsector zijn verschillende cao’s van toepassing. Van drie cao’s geef ik in het onderstaande weer wat de invloed is van het overgangsrecht.

Cao Gehandicaptenzorg
Per 1 januari 2016 geldt een nieuwe cao Gehandicaptenzorg, aldus is het overgangsrecht in deze sector niet meer van toepassing. In de cao Gehandicaptenzorg is opgenomen, dat een gehandicapteninstelling bij ontslag de wettelijke transitievergoeding moet betalen aan een werknemer. Bovendien geldt voor de werknemer een garantierecht: indien de transitievergoeding lager is dan de som van het wachtgeld op basis van de oude cao, dan wordt de transitievergoeding met het verschil verhoogd. De transitievergoeding zal onder de nieuwe cao aldus nooit lager uitvallen dan de som van het wachtgeld op basis van de oude cao.

Cao VVT
De huidige cao VVT is tot stand gekomen vóór 1 juli 2015 en loopt eind maart af. Op dit moment is het overgangsrecht aldus nog van toepassing binnen de sector VVT, dus voor arbeidsovereenkomsten die eindigen vóór 1 april 2016 geldt de wachtgeldregeling zoals deze in de huidige cao is opgenomen.

Vanaf 1 april is het afwachten wat er met de cao VVT zal gebeuren. Zo lang een werknemer aanspraak kan maken op de wachtgeldregeling in de cao VVT (bijvoorbeeld door stilzwijgende verlenging of nawerking), heeft deze wachtgeldregeling tot uiterlijk 30 juni 2016 voorrang op de transitievergoeding. Indien tussentijds een nieuwe cao VVT tot stand komt of de cao wordt gewijzigd, zal een zorginstelling vanaf dat moment bij ontslag aan een werknemer de transitievergoeding verschuldigd zijn bovenop een eventuele in de cao opgenomen vergoeding.

Cao Ziekenhuizen
De huidige cao Ziekenhuizen is vóór 1 juli 2015 tot stand gekomen, en van kracht tot en met 31 december 2016. In beginsel is hierop dus het overgangsrecht van toepassing, zodat de collectieve afspraken tot 1 juli 2016 voorrang hebben op de transitievergoeding. Dit heeft voor deze cao echter weinig effect, aangezien partijen bij het sluiten van de cao reeds rekening hebben gehouden met de transitievergoeding. In de cao Ziekenhuizen is namelijk een activeringsregeling opgenomen, op grond waarvan een ziekenhuis bij ontslag zowel de transitievergoeding als wachtgeld verschuldigd is.

Timing beëindiging arbeidsovereenkomst kan belangrijk zijn!

Er kunnen soms grote verschillen bestaan tussen de hoogte van de transitievergoeding en de hoogte van bijvoorbeeld een wachtgeldregeling in een cao of een ontslagvergoeding in een sociaal plan. Het kan daarom van belang zijn, om de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op het juiste moment te timen zodat je nog gebruik kunt maken van het overgangsrecht. Val je als zorginstelling nog onder een cao en/of een sociaal plan dat tot stand is gekomen vóór 1 juli 2015, houd dan in je achterhoofd dat het opstarten van een ontslagprocedure vóór 1 mei 2016 veel geld kan schelen.

Bovendien moet je in de gaten houden of er voor 1 juli 2016 een nieuwe cao of een nieuw sociaal plan tot stand komt waarbij rekening is gehouden met de transitievergoeding, om te voorkomen dat je na 1 juli 2016 dubbelop moet betalen.

Mocht je aanvullende informatie nodig hebben of behoefte hebben aan concreet advies over een cao of een sociaal plan, neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s van juristenindezorg.nl via telefoonnummer 0544-39 33 33.

Auteur

Sanne Freriks

Senior jurist BonsenReuling
Als jurist bij BonsenReuling houd ik mij, naast de algemene MKB-adviespraktijk, graag bezig met juridische vraagstukken op het gebied van online ondernemen. Dit varieert van vraagstukken inzake privacyrecht tot vraagstukken met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht, telecommunicatierecht en algemeen contractenrecht. Ik streef ernaar ondernemers op een praktische manier juridisch te ontzorgen, zodat zij zich zo veel mogelijk kunnen bezighouden met waar ze goed in zijn.

Daarnaast maak ik deel uit van het kernteam van juristenindezorg.nl, met welk team we zorginstellingen ontzorgen op het gebied van HR en P&O. Dit doen we op onze eigen praktische wijze, met kennis van zowel juridische, fiscale, bedrijfseconomische als pensioentechnische aspecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *