Laag rendement en (te) hoge belastingdruk op het privévermogen; wat te doen?

Laag rendement en (te) hoge belastingdruk op het privévermogen; wat te doen?

Over privévermogen wordt vaak relatief veel belasting geheven gezien de op dit moment vaak lage rendementen. Dit komt omdat de wet op de inkomstenbelasting uitgaat van een fictief rendement over het vermogen van 4%. Dit rendement wordt doorgaans niet gehaald. Bij een laag rendement van bijvoorbeeld 1% rente, kan de feitelijke belastingdruk zelfs meer bedragen dan 100%.

Kritiek op percentage fictief rendement

Er is de laatste jaren veel kritiek geuit op de hoogte van het fictieve rendement en daaruit voortvloeiend de belasting die wordt geheven over het privévermogen. Dit vanwege het feit dat veel mensen een lager rendement halen over het privévermogen dan het fictieve rendement van 4%. Deze kritiek heeft zelfs geleid tot tal van gerechtelijke procedures.

In april 2015 heeft ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, een arrest gewezen inzake de mogelijke ‘buitensporig zware last’ op het privévermogen. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat het fictieve rendement van 4% in strijd kan zijn met het Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM). Daarbij heeft de Hoge Raad echter aangegeven dat dit slechts in uitzonderlijke situaties het geval kan zijn.

Recentelijk heeft de adviseur van de Hoge Raad (de Advocaat-Generaal) in een specifieke zaak de conclusie getrokken dat het fictief rendement van 4% over het privévermogen een disproportionele inbreuk maakt op het eigendomsrecht. In diezelfde conclusie wordt echter ook aangegeven dat het echter niet aan de rechter is om wet- en regelgeving te schrijven en e.e.a. dus eigenlijk binnen de beleidsvrijheid van de wetgever ligt. De Hoge Raad moet zich echter nogmaals uitspreken in deze situatie.

Mede door de maatschappelijke discussie over de hoogte van het fictieve rendement heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om op termijn te komen tot een heffing over het daadwerkelijk genoten rendement. Echter, op korte termijn zal dit nog niet direct aan de orde zijn. Sterker nog, op basis van vorig bekend gemaakte plannen, kan de heffing over het privévermogen vanaf 2017 zelfs nog veel hoger uitvallen!

Wat doen? Bezwaar maken

De Hoge Raad moet zich nogmaals uitspreken over een voorgelegde situatie. Het is aan te raden om bij voldoende belang bezwaar te maken tegen de toepassing van belastingheffing over het fictieve rendement. Dit kun je doen door bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting over een bepaald jaar en vragen om aanhouding van het bezwaarschrift totdat de rechter zich heeft uitgesproken. Uiteraard heeft bezwaar maken alleen zin indien het rendement over het vermogen ook laag is.

Tegen de box 3 heffing loopt op dit moment een collectieve bezwaaractie. Dit houdt in dat zonder dat je zelf bezwaar hoeft te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting je bij een positieve uitspraak van de Hoge Raad profiteert van deze gunstige uitspraak. Het collectieve bezwaar is echter alleen van toepassing op specifieke situaties en geldt dus niet voor elke situatie. Bij voldoende belang is het derhalve aan te bevelen individueel bezwaar te maken.

Er zijn andere oplossingen!

Het zou eveneens zo kunnen zijn, dat de uitspraak niet gunstig gaat uitpakken en de belastingheffing over het privévermogen hetzelfde blijft. Dit betekent echter niet dat er geen oplossingen zijn.

In reële situaties kan een lagere waarde van een vermogensbestanddeel worden opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld als je leegstaand onroerend goed bezit.

Tevens zijn er mogelijkheden om je privévermogen tegen het daadwerkelijk behaald rendement te laten belasten. Dit kan voordelig zijn voor vermogensbestanddelen die ‘laag’ renderen. Dit is te realiseren, door het vermogen onder te brengen in een andere belasting box. Voor een verdere toelichting op de mogelijkheden om de belastingheffing te beperken, verwijs ik je graag door naar het eerder door ons uitgebrachte blog: “Een oplossing voor de hoge belastingdruk in box 3”.

Realiseer belastingvoordeel

Of in jouw situatie belastingvoordeel kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de specifieke situatie, dit vereist maatwerk. Maak in ieder geval tijdig bezwaar tegen de definitieve aanslag bij voldoende fiscaal belang, totdat de Hoge Raad verder uitspraak heeft gedaan. Verder zijn er andere oplossingen denkbaar om de belastingdruk te verlagen. Laat je goed adviseren door je huidige adviseur of neem vrijblijvend contact met ons op onder telefoonnummer 0545-46 36 26.

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *