Kwalificeer je als DGA vanaf 1 januari 2016 dan toch weer als werknemer voor Sociale Verzekeringen?

Kwalificeer je als DGA vanaf 1 januari 2016 dan toch weer als werknemer voor Sociale Verzekeringen?

Mogelijke onbedoelde gevolgen in de nieuwe regeling aanwijzing Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)!

Je bent als DGA in beginsel werknemer bij jouw onderneming. Des al niet te min kwalificeer je vaak als zelfstandige waardoor je bijvoorbeeld geen premies werknemersverzekeringen hoeft te betalen over je inkomen. Er is een regeling (de regeling aanwijzing DGA) die bepaalt onder welke omstandigheden je kwalificeert als ondernemer of werknemer. Deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd. De nieuwe regeling beoogd een verduidelijking te zijn en een codificatie van nieuwere wetgeving (o.a. Flex-bv) en jurisprudentie ten opzichte van en ter aanvulling op de huidige regeling Aanwijzing DGA. In de basis is de regeling ‘ruimer’ dan de oude regeling.Recentelijk is echter gebleken dat in bepaalde situaties waar nu geen verzekeringsplicht geldt (en vaak ook niet gewenst is), in de nieuwe regeling mogelijk wel sprake zou kunnen zijn van een verzekeringsplicht. Dit kan behoorlijk lasten verhogend zijn.

Beoordeel je situatie dus goed en breng mogelijk wijzigingen aan voordat het te laat is!

Wat zijn werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn verplichte, publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers. Tot deze verzekeringen behoren met name de Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW). Een statutair bestuurder/DGA wordt in de meeste gevallen niet als werknemer gekwalificeerd en dient zich zelf te verzekeren voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Stel dat nu achteraf gesteld wordt dat er toch sprake zou zijn van een verzekeringsplicht, dan zal deze DGA ook nog premies moeten afdragen aan de belastingdienst, terwijl de dure AO-verzekering reeds betaald is. De omgekeerde situatie kan zich ook voor doen: de DGA denkt verplicht verzekerd te zijn en heeft altijd keurig premies afgedragen aan de belastingdienst (en geen eigen AO-verzekering afgesloten). Bij een mogelijke arbeidsongeschiktheid keert het UWV echter niet uit, als op basis van de RADGA blijkt dat er helemaal geen sprake is van een verzekeringsplicht.

Nieuwe regeling per 1 januari 2016

Voor de nieuwe regeling geldt in de basis hetzelfde uitgangspunt als de oude regeling, namelijk de feitelijke macht binnen de vennootschap ten aanzien van met name benoeming en ontslag van een directeur. Indien de DGA/statutair bestuurder (al dan niet via familie) de doorslaggevende zeggenschap kan uitoefenen ten aanzien van zijn/haar eigen ontslag, dan is hij/zij niet ondergeschikt en geldt geen verzekeringsplicht (hij/zij kan dan immers niet als ‘gewone’ werknemer worden gezien).

Ook geldt geen verzekeringsplicht indien je weliswaar tegen je wil in kan worden ontslagen, maar er sprake is van aandeelhouders die gelijke belangen in de onderneming hebben (denk aan bijvoorbeeld een bv met 5 aandeelhouders die allemaal 20% van de aandelen houden).

Wijzigingen ten opzichte van oude regelgeving: aandeelhouder zijn

Onder de oude regelgeving was het niet noodzakelijk dat je als dga ook daadwerkelijk aandeelhouder was, mits er sprake was van statutair bestuurderschap. Onder de nieuwe wetgeving is het wel van belang dat de bestuurder zelf aandeelhouder is om als zelfstandige te kwalificeren.

Wijzigingen ten opzichte van oude regelgeving: gelijke belangen

Bij meerdere statutaire bestuurders/DGA’s, wordt aan de hand van de zogenoemde ‘nevengeschiktheid’ bepaald of er een verzekeringsplicht geldt. Indien je tegen je wil in kan worden ontslagen, maar er sprake is van gelijke belangen, is er toch geen sprake van verzekeringsplicht.

De nevengeschiktheid wordt op basis van de nieuwe regels echter bepaald aan de hand van de economische gerechtigdheid in het aandelenkapitaal (het aandeel in het kapitaal van de vennootschap). Voorheen was dit niet perse gekoppeld aan dit aandeel in het kapitaal, maar ging het er om dat er sprake was van gelijke zeggenschap ten aanzien van benoeming en ontslag van een bestuurder. Vaak werd er bij ongelijke belangen een stichting administratiekantoor opgericht of werden bijzondere aandelen uitgeven om verzekeringsplicht te voorkomen. Het lijkt er op alsof de nieuwe regels hier beperkter/anders uit te leggen zijn en er dus mogelijk vanaf 1 januari 2016 wel een verzekeringsplicht geldt.

Conclusie

Het lijkt erop dat in bepaalde situaties op basis van de nieuwe regeling mogelijk een verzekeringsplicht gaat gelden, waar dit voorheen niet het geval was. Voornamelijk in structuren met ongelijke aandelenverhoudingen ontstaan mogelijk problemen!

Wij hebben hierover gesproken met de belastingdienst en ook de specialisten geven aan dat er mogelijk onbedoelde gevolgen zijn. Wij hopen op nieuwe inzichten of een nadere toelichting/wijziging op de regeling. Indien deze er echter niet komt, kunnen ongewenste situaties ontstaan.

Er zijn overigens vaak oplossingen denkbaar om ook de nieuwe regeling verzekeringsplicht te voorkomen. Wij adviseren je derhalve jezelf goed te laten adviseren over de eventuele gevolgen en (tijdig) maatregelen te treffen. Neem contact op met je adviseur of neem vrijblijvend contact met ons op onder telefoonnummer 0545-46 36 26.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *