Ben je straks ook aansprakelijk voor de betaling van lonen van andermans werknemers? – deel 1

Ben je straks ook aansprakelijk voor de betaling van lonen van andermans werknemers? – deel 1

Vanaf 1 juli 2015 gaat waarschijnlijk een nieuwe wet in werking treden die gaat om de aanpak van onderbetalingen van met name buitenlandse werknemers in bepaalde branches. De bedoeling is om malafide bedrijven aan te pakken, maar zoals wel vaker treft de nieuwe wetgeving helaas ook het “normale” mkb.

Aansprakelijkheid voor loonbetaling

Normaal gesproken is alleen de werkgever aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst en/of CAO.

Op basis van het wetsvoorstel kan de opdrachtgever in de toekomst ook aansprakelijk worden gesteld voor uitbetaling van het loon, indien een werkgever zijn werknemers niet of niet voldoende betaalt.

Denk hierbij aan een hoofdaannemer die een deel van zijn bouwopdracht uitbesteedt aan een onderaannemer. Deze hoofdaannemer kan dan aansprakelijk zijn voor de uitbetaling van het loon van werknemers van de onderaannemer, indien hij deze niet of niet voldoende loon betaalt.

Wanneer aansprakelijk

De aansprakelijkheid geldt voor tal van werkzaamheden. De branches waar volgens de wetgever veel misverstanden voorkomen zijn de bouwsector, de transportsector en de tuinbouwsector. Hier blijft het echter niet toe beperkt. De nieuwe aansprakelijkheid geldt namelijk in beginsel bij alle overeenkomsten van aanneming , overeenkomsten van opdracht en bij het inlenen van personeel van bijvoorbeeld een uitzendbureau.

De aansprakelijkheid geldt hierbij zowel voor Nederlandse werkgevers / opdrachtnemers als ook voor een in het buitenland gevestigde ondernemer . opdrachtnemers die werknemers in Nederland tewerkstelt.

Ketenaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid blijft overigens niet beperkt tot de directe opdrachtgever van de werkgever. Indien in een grotere “keten” wordt gewerkt, kunnen ook de ondernemingen hogerop in de keten aansprakelijk zijn. Verder kan ook de opdrachtgever zelf bij grove nalatigheid aansprakelijk zijn voor de uitbetaling van het loon. Denk hierbij aan de ondernemer die opdracht geeft tot nieuwbouw van een eigen kantoorpand en dus aansprakelijk kan zijn voor het loon van werknemers van de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers.

Geldt de wetgeving in alle situaties?

De wetgeving geldt niet in alle situaties. Zo geldt de nieuwe aansprakelijkheid niet voor particuliere opdrachtgevers of indien de werkzaamheden te maken hebben met de verkoop van een zaak. Indien je bijvoorbeeld een cateringbedrijf opdracht geeft om voor jouw rekening jouw bedrijfskantine te verzorgen, kan de aansprakelijkheid gelden. Indien je een cateringbedrijf echter opdracht geeft een lunch te bezorgen, geldt het in beginsel niet.

Ook geldt de aansprakelijkheid in beginsel niet voor ingeschakelde ZZP-ers. Houdt bij deze laatste groep echter de ontwikkelingen omtrent de nieuwe VAR (de BGL) in de gaten en voorkom eventuele risico’s bij schijnzelfstandigheid.

Overige verplichtingen

De wetgeving omvat overigens niet alleen de invoering van een aansprakelijkheidsbepaling. Ook worden regels die de werkgever moet naleven gewijzigd. Zo moet de werkgever voortaan minimaal het minimumloon giraal uitbetalen. Verder is het niet meer toegestaan om kosten (zoals huisvestingskosten) te verreken met het loon, voor zover het uit te betalen loon dan onder het wettelijk minimum komt.

Hoe aansprakelijkheid voorkomen?

Eventuele aansprakelijkheid kan worden voorkomen door je opdrachtnemers zorgvuldig te kiezen en te controleren. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om aan te tonen dat je zorgvuldig bent geweest in de keuze van / toezicht op de opdrachtnemer en derhalve het niet aan jou te wijten is dat de werknemer niet of niet volledig zijn loon heeft ontvangen.

Hoe dit in de praktijk exact vorm te geven is, zal nog moeten blijken. Uiteraard is het in dit kader belangrijk met bonafide bedrijven zaken te doen die bij voorkeur ook zijn gecertificeerd. Ook is het van belang in contracten te waarborgen dat wordt voldaan aan de voorwaarden van deze wet (formaliteiten en daadwerkelijke betalingen) en ook (indien mogelijk) hierop daadwerkelijk te controleren. Verder kun je wellicht de werknemers van jouw opdrachtnemer laten verklaren dat zij hun loon volledig en tijdig ontvangen.

Let ook op fiscale aansprakelijkheden

Uiteraard geldt naast nieuwe wetgeving, de reeds jaren geleden ingevoerde wetgeving omtrent ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid nog steeds. Onder deze wetgeving ben je onder voorwaarden aansprakelijk voor de afdracht van onder andere loonbelasting en premies. Door gebruik te maken van gecertificeerde bedrijven en storting op g-rekening, kan dit aansprakelijkheidsrisico redelijk worden beperkt. Voorlopig zal dit echter voor de nieuwe civiele aansprakelijkheid niet gaan gelden.

Tot slot

Het betreft nieuwe wetgeving die op het moment van dit schrijven nog door de Eerste Kamer moet worden aangenomen. Er bestaan nog tal van vragen welke hopelijk nog worden beantwoord. Het is echter van belang tijdig klaar te zijn voor deze nieuwe wetgeving. Niet alleen als je gebruik maakt van uitzendbureaus of onderaannemers, maar ook indien je zelf personeel uitleent of in onderaanneming werkzaam bent.

Neem tijdig contact op met je adviseur om te bekijken welke impact de nieuwe wet heeft voor jouw bedrijf en hoe je je kunt voorbereiden. Je kunt uiteraard altijd voor vrijblijvend advies ook contact opnemen met mij onder telefoonnummer 0545-46 36 26 of i.pondes@bonsenreuling.nl.

Lees hier het blog ‘Ben jij ook aansprakelijk voor de betaling van lonen van andermans werknemers?’ – deel 2

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *