Hypotheekrenteaftrek en inkomen uit Duitsland… Erg lastig!

Hypotheekrenteaftrek en inkomen uit Duitsland… Erg lastig!

Er zijn inmiddels aardig wat Nederlanders die inkomen krijgen uit Duitsland. Dit is zeker in de grensstreek het geval. Nu heeft werken voor een Duitse werkgever vaak mooie voordelen. Het is echter helaas niet alleen maar zonneschijn. Er zijn ook nadelen, waarbij het vervallen van de hypotheekrenteaftrek een belangrijke kan zijn.

Belast inkomen in Nederland als voorwaarde

Iedereen die in Nederland woont heeft hypotheekrenteaftrek indien aan de ‘algemene voorwaarden’ wordt voldaan. Het recht op hypotheekrenteaftrek vervalt niet als je in Nederland blijft wonen en in Duitsland gaat werken.

Om echter daadwerkelijk voordeel te hebben van hypotheekrenteaftrek moet (een deel van) het inkomen ook daadwerkelijk in Nederland belast zijn voor de inkomstenbelasting. De hypotheekrente is immers een aftrekpost voor de af te dragen belasting. Indien er in Nederland geen belasting betaalt hoeft te worden (bijvoorbeeld omdat het gehele inkomen in Duitsland belast is), kun je ook geen Nederlandse belasting terugkrijgen. Het recht op hypotheekrenteaftrek blijft dan bestaan, maar leidt dan niet feitelijk tot een teruggaaf.

Wanneer belast inkomen in Nederland

Het is dus essentieel om belast inkomen in Nederland te houden om daadwerkelijk voordeel te hebben bij de hypotheekrenteaftrek.

Het is lastig om alle situaties te behandelen. Ik beperk me daarom tot inkomen uit een Duitse dienstbetrekking (werknemer of dga), welke ook het meest voorkomt.

Als je in dienst bent bij een Duitse onderneming, valt het inkomen in beginsel onder de Duitse belastingheffing. Dit is echter anders indien en voor zover de werkzaamheden feitelijk niet in Duitsland worden verricht. Het belastingverdrag met Duitsland bepaalt namelijk dat in Duitsland belasting verschuldigd is voorzover daadwerkelijk in Duitsland wordt gewerkt. De belastingheffing over het inkomen waarvoor feitelijk buiten Duitsland wordt gewerkt, is in principe toegewezen aan Nederland.

Voorbeeld

Een werknemer is in dienst bij een Duitse GmbH. Hij werkt 2 dagen in de week in Duitsland en werkt 3 dagen in de week in Nederland. Over 40% van zijn inkomen is dan Duitse belasting verschuldigd en over 60% van zijn inkomen betaalt hij belasting in Nederland. Hij behoudt daardoor voordeel van zijn hypotheekrenteaftrek, aangezien over een deel van het inkomen (60%) in Nederland belasting verschuldigd is.

Uitsluitend werken in Duitsland

Wanneer iemand uitsluitend in Duitsland werkt voor een Duitse werkgever, zal hij geen belasting betalen in Nederland over zijn inkomen. Hij heeft dan geen belasting die hij kan terugvragen van de Nederlandse fiscus (ervan uitgaande dat er geen andere inkomensbestanddelen zijn). Hij kan dan wel zijn aftrek opnemen in de aangifte, maar dat leidt dan niet direct tot een teruggaaf. Hij heeft dus geen direct voordeel meer bij de hypotheekrenteaftrek.

Hij heeft dan 2 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is de meest voor de hand liggende. Hij kan namelijk zijn aftrek eventueel ten gelde maken bij zijn fiscale partner. Deze fiscale partner moet dan wel voldoende inkomen hebben. Verder kan de teruggaaf lager zijn (afhankelijk van het inkomen).

De tweede mogelijkheid is, dat hij de aftrek ‘gewoon’ op zijn eigen inkomen in mindering brengt. Ondanks het feit dat er geen directe teruggaaf van inkomstenbelasting plaatsvindt, wordt hiermee een soort verlies opgebouwd die in de toekomst onder voorwaarden nog een keer te gelde kan worden gemaakt. Het is daarbij wel noodzakelijk dat jaarlijks een aangifte wordt ingediend en dat er jaarlijks een beschikking van deze ‘nog te genieten hypotheekrenteaftrek’ wordt afgegeven door de fiscus.

Deels werken in Nederland en deels werken in Duitsland

Indien er deels in Duitsland en deels in Nederland wordt gewerkt, kan de hypotheekrenteaftrek ‘gewoon’ in de aangifte in mindering worden gebracht op het Nederlandse deel van het inkomen en leidt het tot een belastingvoordeel. De hoogte van de daadwerkelijke teruggaaf is echter doorgaans lager. Hoeveel lager is afhankelijk van een tal van factoren. De eerste (en belangrijkste) factor is hoeveel belasting wordt ingehouden op het Nederlandse deel van het inkomen. In de praktijk kom ik regelmatig tegen dat er veel te weinig loonbelasting wordt ingehouden bij de verloning in Nederland, waardoor de teruggaaf aanmerkelijk lager is dan in 100% Nederlandse situaties. Verder is de teruggaaf vaak lager doordat de aftrek uiteindelijk tegen een lager belastingtarief wordt genoten. Dit komt door de wijze waarop voorkoming van dubbele belastingheffing wordt berekend.

Dit betekent overigens niet dat zo’n salary split nadelig hoeft te zijn. Vaak is het netto inkomen zelf aanmerkelijk hoger dan bij 100% Nederlands inkomen. Het is echter wel van belang om met de eventuele lagere (voorlopige) teruggaaf rekening te houden.

Het nieuwe belastingverdrag

Waarschijnlijk treedt met ingang van 1 januari 2014 het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking. Hierin wordt een compensatieregeling opgenomen voor Nederlanders die vanwege hun Duitse inkomen, hun hypotheekrenteaftrek niet (eventueel deels) te gelde kunnen maken.

De vraag is echter wel of deze compensatieregeling in alle situaties een redelijke oplossing biedt c.q. tot een teruggaaf leidt. Als de belastingdruk in Duitsland relatief laag is (hetgeen bijvoorbeeld in gezinssituaties het geval kan zijn), leidt de compensatieregeling niet altijd tot een gelijkwaardige teruggaaf.

Tot slot

Wij komen in de praktijk veel vragen tegen over de hypotheekrenteaftrek in grensoverschrijdende situaties. Helaas is het altijd maatwerk. Hierboven heb ik getracht wat inzicht te geven bij Nederlanders met een inkomen uit dienstbetrekking. Er zijn echter tal van uitzonderingen waardoor een en ander anders kan uitwerken. Neem gerust contact met mij of een van mijn Duitsland-desk.nl collega’s op om jouw situatie te beoordelen. Verder zal ik in mijn volgende blog ingaan op de hypotheekrenteaftrek voor in Duitsland wonende belastingplichtigen met een Nederlands inkomen.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

29 reacties

 • Avatar

  Geachte,

  Ik werk als stuurman in de zeevaart. Sinds februari 2013 ben ik werkzaam als stuurman bij een Duits/Nederlandse rederij. De vloot van de rederij is gesplitst in twee delen, een Duitse vloot en een Nederlandse vloot. Het Duitse deel valt onder het management vanuit het hoofdkantoor in Hamburg, terwijl het Nederlandse deel onder het management valt van een kantoor in Dordrecht. Ik werk uitsluitend op de schepen die onder NL vlag varen, en heb dan ook een arbeidscontract met het NL kantoor volgens NL wetten en regelingen.

  Door een recente reorganisatie is het kantoor in Dordrecht gesloten, en heb ik een nieuw contract gesloten met een Duitse werkgever waarop het Nederlandse recht van toepassing is (dat staat ook met zoveel woorden in het contract beschreven). Verder staat in het contract dat “Dutch wage tax and social security contributions will be withheld from the Employee’s wages and other emoluments and benefits”.

  Het vaargebied van de schepen beslaat geheel Europa, en veel schepen (ook die onder NL vlag) zijn vaak te vinden in Duitse wateren (Elbe, Eems/Dollard, Kielerkanaal, Weser, Jade etc) onderweg naar Duitse havens (zoals Bremen, Wilhelmshafen, Hamburg, Stade). Door die aanwezigheid schijnt mijn salaris ook in Duitsland belastbaar te zijn, en door een recente wijziging in het belastingverdrag tussen NL en DE valt het recht om belasting te heffen over het loon van zeevarenden en piloten naar het land waarin de werkgever gevestigd is (in dit geval DE), waardoor ik in principe geen inkomstenbelasting betaal in NL.

  Uit mijn contract volgt, zoals al gemeld, dat inkomstenbelasting wel in NL wordt ingehouden. Dit zou ik dan terug moeten krijgen, omdat NL volgens het verdrag niet het recht zou hebben om de inkomstenbelasting te heffen.

  Mijn vraag is, met het bovenstaande in acht genomen, kom ik nog in aanmerking voor de hypotheekrenteaftrek?

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Hallo Arnold,

   Indien er in Nederland geen belasting meer verschuldigd is, is er in beginsel ook geen jaarlijkse teruggaaf van inkomstenbelasting meer mogelijk vanwege hypotheekrenteaftrek. Wel is het dan doorgaans mogelijk de hypotheekrenteaftrek in de toekomst nog een keer in te halen.

   Hoe een en ander in jouw specifieke situatie uitpakt is maatwerk en zal nader onderzocht moeten worden. Indien wij daarbij behulpzaam kunnen zijn, verneem ik dat graag.

   Vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden
 • Avatar

  Ik ga werken voor een Duitse werkgever vanuit een home office. In de praktijk werk ik circa 3 weken thuis, waarna ik 3 tot 4 dagen in Duitsland bij mijn werkgever of bij klanten zal zijn.
  Moet er dan werkelijk over die 3 a 4 dagen loonbelasting in Duitsland worden betaald en hoe zit het dan met de sociale premies? Ik neem aan dat die 100% in Nederland moeten worden betaald.

  Wat voor voordeel heeft het belastingverdrag dat per 1 jan 2016 zal ingaan op mijn situatie?

  Vriendelijke groet,

  H. Elands

  Beantwoorden
  • Duitsland-desk

   Geachte heer Elands,

   Bedankt voor uw reactie. In Duitsland betaalt u inderdaad belasting voor zover u daadwerkelijk in Duitsland werkt. Dus ook als dit slechts enkele dagen is, bent u over deze dagen belasting verschuldigd in Duitsland. Nederland zal over de overige dagen belasting mogen heffen.

   Ten aanzien van de sociale zekerheid; voor zover ik het nu kan beoordelen blijft u inderdaad in Nederland sociaal verzekerd en moeten in Nederland premies worden afgedragen over uw volledige salaris.

   Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, dat waarschijnlijk per 1 januari 2016 in werking treedt, kent een compensatieregeling. Het ziet ernaar uit dat deze compensatieregeling in uw situatie niet tot een voordeel (compensatie) zal leiden.

   Indien je nog vragen hebt over het werken voor een Duitse werkgever, kun je contact met mij opnemen op telefoonnummer 0545-46 36 26.

   Met vriendelijke groet,
   Inge Jansen

   Beantwoorden
 • Pingback: Hoogte Hypotheekrente Duitsland | Hypotheek meneer

 • Avatar

  Beste Ingmar

  met interesse lees ik deze pagina. ik ben in discussie met de Nederlandse Belasting over 2012. ik woon sinds 2001 in Belgie en heb tot tot 2012 altijd mijn hele inkomen in Nederland verdient en met de optering Binnenlands belastingplichtige ook altijd hypotheek aftrek genoten. In 2012 heb de eerste 8 maanden in Nederland gewerkt en ben in september voor een Duits bedrijf gaan werken en ben daarvoor in Duitsland belast. Nu spreek de belastingdienst over een de situatie dat ook al opteer ik voor binnenlands belastingplichtig er een discussie over de hoogte van de aftrek ontstaat.

  Antwoord van de belasting is : Op 9 juli j.l. heb ik u een mail gezonden waarin ik heb aangegeven dat ik zou uitzoeken of het arrest Kieback gevolgen heeft voor de aanslag inkomstenbelasting 2012 van de heer L.H.H. Hermans.
  Uit het arrest Kieback blijkt dat het gehele of nagenoeg gehele inkomen in Nederland moet zijn verdiend. Dit dient te worden beoordeeld over aan de hand van het totale inkomen dat is verdiend over het gehele jaar en niet alleen over de periode dat het Nederlandse loon is genoten.
  Voor de heer Hermans is dit het totaal van het Nederlandse en het Duitse inkomen. De heer Hermans voldoet niet aan de voorwaarde dat het gehele of nagenoeg gehele loon in Nederland is verdiend.

  (feitelijk is 3/4 in NL verdient en dit alleen is toch een net bedrag)

  Uw ervaring spreek ik gaarne aan

  Met vriendelijke groet

  Luc Hermans

  Beantwoorden
  • admin

   Beste Luc,

   Bedankt voor je reactie. In verband met de vakantieperiode zal het iets langer duren voordat je een reactie van Ingmar ontvangt.

   Met vriendelijke groet,
   Nienke Kok

   Beantwoorden
  • Susanne te Poele

   Geachte heer Hermans,

   Hartelijk dank voor uw e-mail. Voor zover ik uw situatie kan inschatten op basis van de gegeven informatie, is het opteren voor binnenlandse belastingplicht in het belastingjaar 2012 mogelijk. Derhalve is ook het aftrekken van hypotheekrente mogelijk. Echter, bij het opteren voor binnenlandse belastingplicht, moeten de inkomsten/aftrekposten die waar dan ook ter wereld genoten/ontstaan zijn worden meegenomen. Derhalve zowel de Belgische (eigen woning), als Duitse (inkomen vanaf september), als Nederlandse (inkomen tot september) bestanddelen.

   Concreet resulteert de hypotheekrenteaftrek in zo’n geval niet altijd in een effectieve belastingteruggaaf, omdat het voordeel van hypotheekrenteaftrek, tegen het progressienadeel ontstaan door Duits inkomen kan worden ‘opgeslokt’. Dit is echter volledig van de betreffende bedragen afhankelijk en desgewenst kunnen wij graag uw aangifte inkomstenbelasting 2012 aan een beoordeling onderwerpen. U kunt dan contact met ons opnemen onder telefoonnummer +31 (0)545-46 36 26.

   Met vriendelijke groet,

   Susanne te Poele

   Beantwoorden
 • Avatar

  Beste Ingmar,

  Dank voor je reactie. Helaas is het ons nog niet gelukt een belastingadviseur ofwel in NL of in Dld te vinden die dit vraagstuk mbt beide landen op kan lossen. Na 25 jaar ervaring weten wij zelf meer…. ( maar nog niet genoeg)…. Zijn ook lid van VEG, maar zij houden zich voornamelijk bezig met pensioenen en wij moeten nog 20 jaar….

  Met hartelijke groet,
  Irene.

  Beantwoorden
 • Avatar

  Beste Ingmar,

  Mijn man werkt al 25 jaar in Duitsland, ik af en toe in Nederland. Lastig met alle regelingen, zeker met kinderen. Na een aantal jaren gestopt te zijn, wil ik graag weer starten in Nederland. Nu was er altijd een ‘ grens’ aan mijn inkomen om te vallen in de unbeschrenkt steuerpflichtig klasse voor de balastingaangifte ( box gezin) zodat mijn man niet in een andere ‘box’ ( dubbel werkende/singles) en zwaarder belast wordt in Duitsland. Laatste keer was dit E 12.500,-. Is dit inmiddels veranderd? Is het ook mogelijk om (ergens ) te berekenen wat ik zou moeten gaan verdienen om netto meer over te houden aan salaris ( en Kindergeld etc.) als ik over het ‘grensbedrag’ heen ga? Wij kwamen uit op zo’n E 4.000,- ….. Lijkt me ietwat veel.
  Hartelijk dank voor tijd en antwoord vanuit Limburg.
  Irene.

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Irene,

   Hoe veel je kan / mag bijverdienen kun je het beste even laten doorrekenen door een Duitse steuerberater. Er is inderdaad een grens dat bijverdiend mag worden zonder dat jouw man de steuerklasse 3 “verliest”, maar er zijn nog andere aspecten om rekening mee te houden (bijvoorbeeld namelijk progressienadeel vanwege de splittingtabelle bij extra inkomen en de zogenoemde 10% grens).

   Met vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden
 • Avatar

  Beste ingmar,

  zelf werk ik voor een Nederlands bedrijf waarbij er een mogelijkheid is om voor drie kwart jaar in Duitsland te werken. Hierbij verblijf ik doordeweeks in Duitsland en in het weekend in Nederland. De woning in Nederland (waar ik alleen woon) is sinds één maand eigendom. Nu lees ik op een tweetal sites dat de woning voor vertrek minimaal één jaar als eigen woning moet hebben gefungeerd om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

  Kan u aangeven of de hypotheekrenteaftrek in dit geval van toepassing blijft.

  Alvast bedankt voor uw antwoord.

  Met vriendelijke groet,

  Linda

  Beantwoorden
  • admin

   Beste Linda,

   Bij uitzending naar Duitsland is het altijd erg afhankelijk van de situatie om te oordelen hoe de belastingplicht en daarmee de hypotheekrenteaftrek gaat uitpakken.

   In het algemeen denk ik dat het verdedigbaar is dat je in Nederland ‘fiscaal’ blijft wonen, indien je in je vrije tijd altijd naar Nederland terugreist. Er van uitgaande dat je dan in je eigen woning ‘woont’ (en deze niet verhuurt aan een derde), zal de eigen woning mijn inziens een ‘normale’ eigen woning kunnen blijven. Indien je echter de woning wel verhuurt of niet regelmatig naar Nederland terugkomt, zal dit anders zijn.

   Indien je nog aanvullende vragen hebt, hoor ik het graag. Je mag me uiteraard ook bellen om jouw situatie even door te spreken (ook op andere aspecten zoals sociale zekerheid, Duitse belastingheffing, etc.). Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 0545-46 36 26.

   Groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Avatar

  Beste Ingmar,

  Ik werk zelf voor een NL firma. Nu kan mijn vrouw gaan werken voor een Duits bedrijf in Duitsland net over de grens. Voorheen is zij 2,5 jaar werkeloos geweest en had ook geen WW uitkering meer. Welke consequentie kan dit hebben op onze hypotheekrente aftrek?

  Alvast bedankt voor je antwoord.
  Met vriendelijke groet,
  Ronnie van Gellecom

  Beantwoorden
  • Susanne te Poele

   Geachte heer Van Gellecom,

   De eerste vraag die in dit kader belangrijk is, blijven u en uw partner in Nederland wonen. Ten tweede is belangrijk hoe (en bij wie) de hypotheekrente op dit moment in de aangifte wordt verrekend.

   Omdat u schrijft dat u in Nederland werkt en uw partner in het verleden geen inkomen had, ga ik er allereerst vanuit dat u beiden in Nederland blijft wonen en daarnaast vanuit dat de hypotheekrente altijd volledig (dus ook het eventuele aandeel van uw partner) in uw aangifte is verrekend. Met die uitgangspunten is het feit dat uw vrouw buiten Nederland gaat werken niet van invloed op de hoogte van de belastingteruggaaf vanwege hypotheekrenteaftrek (omdat deze volledig op uw inkomen wordt verrekend).

   Mocht u meer hierover willen weten of nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.

   Met vriendelijke groet,

   Susanne te Poele

   Beantwoorden
 • Avatar

  Hallo,

  Wij, mijn man en ik, leven nu al 8 jaar in DE en plannen onze terugkeer naar Nederland. We willen graag een huis kopen, maar hoe zit het dan met de balstingaftrek van de hypotheek, mijn man blijft namelijk gewoon voor het duitse bedrijf werken. Kan ik dan een deel van de belastingaftrek krijgen als ik Nederland aan het werk ben/ ga? Of is het beter een duitse hypotheek af te sluiten, waar ze natuurlijk wel veel strenger zijn zeker als het om een buitenlandse financiering gaat.

  Beantwoorden
  • BonsenReuling

   Beste Daniëlle,

   Bedankt voor je reactie, zou je ons willen bellen onder 0545-46 36 26? We zullen jouw vraag dan telefonisch beantwoorden.

   Met vriendelijke groet,
   BonsenReuling

   Beantwoorden
 • Avatar

  Beste,

  Het belastingverdrag en dan voor namelijk het gedeelte ‘hypotheekrenteaftrek’ dat waarschijnlijk ingaat op 1 Jan. 2015. Is hier al meer informatie over te vinden ?
  Of is nog helemaal niets zeker mbt van deze compensatieregelingen?

  Mvg.

  Beantwoorden
  • Susanne te Poele

   Geachte heer Kleissen,

   Behalve dat de geplande invoering van het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland op 1 januari 2015 staat en hierin een compensatiemogelijkheid is opgenomen voor de hypotheekrente van Nederlanders met Duits inkomen, is er nog weinig bekend over de rekenmethode die de Nederlandse belastingdienst hierbij gaat hanteren. De verwachting is dat deze min of meer overeen gaat komen met de compensatieregeling die het verdrag met België kent.

   Het doel van de regeling is dat een tegemoetkoming wordt verleend aan Nederlanders die meer belasting in Duitsland betalen, dan de belasting en premies volksverzekeringen die zij in het geval van werken in Nederland zouden betalen (doordat zij bijvoorbeeld geen hypotheekrenteaftrek kunnen claimen vanwege het werken in Duitsland). Met welk bedrag aan Duitse belasting moet worden vergeleken is echter nog niet duidelijk (Steuerklasse? Freibeträge? telt premie voor bijvoorbeeld de Rentenversicherung ook mee? e.d.). De verwachting is dat hierover in de loop van dit jaar meer informatie verschijnt.

   Wij houden u dan op de hoogte.

   Met vriendelijke groet,

   Susanne te Poele

   Beantwoorden
 • Avatar

  Beste Ingmar,

  Zeer interessant. Ik werk als onderzoeker in Duitsland sinds 2011. Ook dit jaar zou ik weer een “Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung” indienen, een aanvraag voor voorlopige belastingteruggaaf. Heb jij informatie over hoe de compensatieregeling in de praktijk verwerkt moet worden in een dergelijke voorlopige aanvraag?

  Mvg,
  Marijn

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Marijn,

   Hoe één en ander in de praktijk gaat werken is nog niet helemaal duidelijk. Ik verwacht daarbij dat de formaliteiten rond de compensatieregeling hetzelfde gaat werken, zoals het nu met Belgische grensarbeiders geregeld is. Het belastingverdrag (en daarmee de compensatieregeling) gaat overigens (waarschijnlijk) pas in per 1 januari 2015.

   Indien je nog vragen hebt of we je te zijner tijd ergens bij kunnen begeleiden, horen we het uiteraard graag.

   Met vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden
 • Avatar

  Beste Ingmar,

  Je hebt duidelijk uiteen gezet hoe het werkt voor de hypotheekaftrek maar hoe zit dit met andere zaken zoals kinderbijslag, etc.
  Zou je de wijziging per 1 januari 2014 er ook bij kunnen plaatsen?

  Groeten, Richard

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Richard,

   Hartelijk dank voor je interesse en je reactie.

   Helaas is een en ander te divers om alles te behandelen in één blog. Zo zou ik een afzonderlijk blog alleen over de kinderbijslag kunnen schrijven, omdat er erg veel varianten mogelijk zijn. Hierbij geldt dat je in beginsel alleen recht hebt op Duitse kinderbijslag of een aanvulling op de Nederlandse kinderbijslag indien je in Duitsland sociaal verzekerd bent. In de regel is dat alleen het geval indien je een Duitse werkgever hebt en ook zo goed als uitsluitend in Duitsland werkt (niet meer dan 25% in Nederland). Let verder op dat de ‘Familienkasse’ vaak niet alleen rekening houdt met het feit dat je mogelijk Nederlandse kinderbijslag ontvangt, maar ook rekening houdt met eventuele toeslagen/kindgebonden budgetten.

   Als je specifieke vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

   Vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden
 • Avatar

  Beste Ingmar,

  Interessant artikel.
  Ik heb een aanbod voor een baan in Duitsland per 2014, waarbij ik denk ik onder het kopje ‘uitsluitend werken in Duitsland’ zou vallen. Ik heb wel een koopwoning en geen partner/gezin. Kun je uitleggen wat het betekent dat: ‘Ondanks het feit dat er geen directe teruggaaf van inkomstenbelasting plaatsvindt, wordt hiermee een soort verlies opgebouwd die in de toekomst onder voorwaarden nog een keer te gelde kan worden gemaakt?’ Wat is er voor nodig om dit verlies alsnog te gelde te maken?
  En in geval van geen gezin, maar alleenstaande, heb ik dan wel een redelijk profijt van het nieuwe verdrag per 1/2014?

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Moniek,

   Ter beantwoording van jouw vraag geldt het volgende: als je in Duitsland werkt en in Nederland geen belasting (meer) betaalt, kun je in Nederland geen belastingteruggave voor hypotheekrente krijgen. Het is echter wel mogelijk om het negatieve inkomen uit de eigen woning te stallen (op te sparen voor de toekomst). Dit betekent dat je in Nederland jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting moet indienen. Als je dan in de toekomst weer positief inkomen in box I hebt waarover in Nederland inkomstenbelasting moet worden betaald, is het vaak mogelijk om alsnog de gereserveerde hypotheekrente in aftrek te brengen.
   Het is voor mij moeilijk te bepalen of je profijt zult hebben van het nieuwe belastingverdrag waarin een compensatieregeling is opgenomen. Dit verschilt per situatie. Indien je wilt, bel me dan even. Dan kunnen we jouw situatie bekijken en ook bespreken of er nog andere zaken zijn waar je aan moet denken als je in Duitsland gaat werken.

   Met vriendelijke groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Avatar

  Ik ben in de gelegenheid om in 2014 voor een (noors) energiebedrijf in Dusseldorf te gaan werken, waarbij mijn salaris vrijwel verdubbelt, daarbij ben ik gescheiden en heb een co-ouderschap. Ook heb ik een eigen woning met een flinke hypotheeklast. Als ik ik op geen enkele manier mijn betaalde hypotheekrente kan terugkrijgen, dan is het de vraag of ik mijn betere bruto salaris wel leidt tot een beter netto-salaris. Kunt u mij vertellen wat ik kan/moet doen om toch nog op 1 of andere manier mijn betaalde hypotheekrente terug kan krijgen?

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Phil,

   Er zijn wel mogelijkheden indien je een deel van je werkzaamheden in Nederland daadwerkelijk uitoefent. Verder geldt er zodra het nieuwe verdrag met Duitsland in werking treedt, een zogenoemde compensatieregeling waardoor je wellicht per saldo nog een teruggaaf kan krijgen.

   Indien gewenst kunnen we graag één en ander concreet voor je beoordelen. Neem dan contact op onder telefoonnummer 0545-46 36 26.

   Vriendelijke groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Pingback: Werken in Duitsland: tien vooroordelen weerlegd | Buijs Arbeid & Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *